Autismus

Co je to autismus? Co je pro autismus typické? A jaké jsou příčiny autismu? Jak mohou rodiče poznat, že něco není v pořádku. Základní informace o autismu se můžete dozvědět v tomto článku.

Pozorujete matku s dítětem, které se chová opravdu nevhodným způsobem. Říkáte si, že tady někdo udělal chybu ve výchově? A vy byste si dokázali poradit hned? Možná to není až tak jednoduché, možná právě pozorujete, jaké je to vychovávat dítě s autismem. Problémy v komunikaci, rytmické pohyby, nutnost řádu a mnohé další symptomy bývají typické pro děti s poruchou autistického spektra.

Co je to autismus

Slovo autismus pochází z řeckého autos, toto slovo znamená sám. Autismus je charakterizován jako pervazivní (vše pronikající) vývojová porucha. Vývoj dítěte probíhá už od jeho narození jinak, než je tomu u dítěte zdravého. Pro osoby s autismem je typická diagnostická triáda. U těchto osob je narušena sociální interakce, komunikace a imaginace. Důležité je poznamenat, že každý člověk je jiný a to samozřejmě platí i u osob s poruchou autistického spektra. Nedají se zde popsat úplně přesné projevy chování, každý z nás je přece jiný.

Narušení sociální interakce

Přemýšlíte, co si máte představit pod tímto pojmem? Jak se narušení sociální interakce projevuje v chování dětí s autismem? Děti s autismem mají problémy v navozování kontaktu se svým okolím. Dítě s autismem nedokáže respektovat komunikační zóny, ke svému okolí se často chová agresivně. Dalším problémem je zde užívání neverbální komunikace. Tyto děti budou mít problém s navázáním očního kontaktu, s pochopením a užíváním mimiky, gestiky, haptiky (komunikace pomocí doteků), proxemiky (komunikace založena na vzájemné vzdálenosti osob) atd. Dítě s autismem nedokáže se svým okolím sdílet radost nebo smutek.

Narušení imaginace

Narušení imaginace je dalším bodem diagnostické triády u osob s autismem. Děti s poruchou autistického spektra budou mít problémy ve hře. Představme si např. zdravou Haničku, která na své narozeniny dostane panenku. Hanička bude mít ze své nové hračky velkou radost, bude se usmívat, dá pusu své mamince a po celý zbytek dne si bude se svou novou hračkou hrát. Hanička panenku pojmenuje, převleče, nakrmí, pochová a povozí v kočárku. Když dostane stejnou hračku Eliška (dívka s autismem), vezme panenku do ruky a začne s ní bouchat o zem. U těchto dětí se také projevuje stereotypní a rituální chování. Pokud je např. Pepíček zvyklý chodit do školy stejnou cestou, nic mu nemůže zabránit v tom, aby touto cestou šel. Ale co když se cesta zrovna spravuje a je nutné jít jinudy? V tomto okamžiku se Pepíček začne vztekat, křičet a nenechá se od své bezradné matky přemluvit. Všichni v okolí se zastaví a sledují bezmocnou maminku, jak se snaží přemluvit své dítě, aby se uklidnilo. Poté všichni od scény odchází s pocitem, že oni naštěstí vědí, jak vychovat své dítě. U dětí s autismem můžeme často pozorovat stereotypní chování jako např. točení se v kruhu, houpání se apod.

Narušení komunikace

Poruchy autistického spektra jsou především poruchami komunikace. Komunikační schopnost je narušena ve vnímání komunikace a také v její produkci. Ani oblast neverbální komunikace není lepší. V neverbální komunikaci se objevují následující rozdíly oproti zdravým dětem. Děti s autismem mají problémy v navázání zrakového kontaktu. Další obtíže se objevují v mimice. Děti s autismem používají mimiku v minimálním množství a také nedokážou číst z výrazu svého okolí. Ve verbální komunikaci se objevují následující problémy. U dětí s autismem je častý opožděný vývoj řeči. Dítě s autismem není schopno správně užívat ano a ne, neprochází obdobím kladení otázek proč, mluví o sobě ve 3. osobě. Typická je zde také echolálie, tedy opakování slyšeného.

Příčiny vzniku autismu

Jednoznačná příčina vzniku autismu nebyla dodnes prokázána. Za hlavní příčinu se považují vrozené abnormality mozku. Uvažuje se o tom, že za vznikem onemocněné stojí genetika, infekční onemocnění, chemické procesy v mozku, vliv prostředí. Teorie jsou založeny na předpokladu, že autismus vzniká kombinací mnoha faktorů.

Čeho si mohou všimnout rodiče

Rodiče mohou na svých dětech pozorovat několik rozdílů již v raném věku. U dětí se projevují rozdíly v komunikaci. Děti s autismem nereagují na své jméno, nedokážou si požádat o to, co chtějí. Pro děti s autismem je dále typický opožděný vývoj řeči, nepoužívají běžná komunikační gesta jako např. zamávání, nereagují na pokyny. V sociální interakci chybí např. sociální úsměv, dítě si nejraději hraje o samotě, má problémy s navazováním a udržováním očního kontaktu, ostatní děti jej nezajímají. Rodiče mohou mít pocit, že jejich dítě si žije ve vlastním světě. V chování těchto dětí se mohou objevovat záchvaty vzteku, negativismus, hyperaktivita, ulpívání na jedné věci, zvláštní pohyby, nutnost mít ve svém životě vše v řádu. Dítě si také nedokáže hrát s hračkami. Rodiče mohou mít podezření v případě, že jejich dítě do 1 roku nežvatlá, nepoužívá gesta. Do 16 měsíců neužívá slova. Do 24 měsíců spontánně neužívá věty.

Jaké jsou formy autismu

Existují různé formy autismu, některé jsou lehčí, jiné těžší. Pro každou formu jsou typické trochu jiné projevy chování.

Dětský autismus

Dětský autismus patří mezi nejrozšířenější a také nejlépe prostudované formy autismu. Dětský autismus se projevuje až 4x častěji u chlapců než u dívek.

Atypický autismus

Diagnóza atypického autismu se stanoví tehdy, když dítě nesplňuje kritéria pro dětský autismus. Typické projevy v chování se u této formy autismu objevují až po 3. roce věku dítěte. U těchto dětí mohou být některé oblasti vývoje na lepší úrovni.

Rettův syndrom

Tato forma autismu se vyskytuje pouze u žen a je zde známá příčina onemocnění. Rettův syndrom vzniká na základě genetické příčiny a nedávno byl přímo lokalizován gen zodpovědný za Rettův syndrom. Raný vývoj u této formy autismu probíhá normálně, změna nastane přibližně okolo 7. – 24. měsíce. V tomto období dochází ke stagnaci a regresi. Dítě v této době ztratí všechny nabité dovednosti (pohybové, poznávací a komunikační). Dále dochází k zpomalení růstu hlavy a ztrátě funkčních pohybů ruky.

Aspergerův syndrom

Tato forma autismu byla poprvé popsána před 50 lety psychiatrem Aspergerem. U této formy autismu se pohybuje intelekt v průměru nebo nadprůměru. Tyto děti mají vzhledem ke svému věku neobvyklé zájmy. Pro Aspergerův syndrom je typický problém v sociální interakci. Lidé s Aspergerovým syndromem dokážou jen těžko navázat a udržet si přátelství, dávají přednost samotě. Komunikace zde probíhá velmi zvláštním způsobem. Verbální řeč je jednotvárná a velmi přesná, dále je typická velká slovní zásoba, zvláštní intonace, tempo. Okolí mohou zaskočit příliš velkou pravdomluvností nebo nevhodnými poznámkami.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10504 (magazin-zdravi.cz#10191)


Diskuze a zkušenosti

Marie POKORNÁ Brno | 22.06.2013 12:39
6 let holčička píše zrcadlově co je to za poruchu? Je mi 80 let, ZTP mám. Vučka se před škol. rokem učí psát a vše jen zrcadlově. Ať jsou to písmena, nebo číslice.Zůstala 1 rok doma, jaké bude mít ve škole problémy.Dříve levák se musel přeučit, ale co s touto poruchou? Prosím, poraďte.


Přidat komentář