Ochrana zdraví při práci

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci je běžnou součástí pracovního procesu. Školení nás čeká při nástupu na nové pracovní místo, při změně pracovní pozice, na brigádě nebo také na stáži.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci (BOZP) je soubor pravidel, který má omezit všechna možná rizika během pracovního procesu. BOZP má za úkol vyhledat a zhodnotit rizika, která mohou nastat při práci, kategorizovat práci, zajistit zaměstnancům informace ohledně technických zařízení atd. BOZP podává informace o ochranných prostředcích, hygieně práce a pracovního prostředí a součástí je také požární ochrana. Zákon č. 262/2006 Sb. hovoří o tom, že každý zaměstnavatel je povinen vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek. Zaměstnavatel dále musí zjišťovat příčiny a zdroje nebezpečných činitelů. Povinností zaměstnavatele je odstranění nebo zmírnění nebezpečných činitelů. Všechny důležité informace se zaměstnanci dozvědí během školení BOZP. Díky školením o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci je možné předejít různým pracovním úrazům nebo nemocem z povolání. Celý proces BOZP je obsáhlý a složitý, vyžaduje také znalost zákonů. Mnoho zaměstnavatelů se rozhoduje pro spolupráci s externí firmou, která zajistí vše potřebné okolo BOZP.

Ochrana zdraví při práci

Firma nabízí svým zaměstnancům následující služby: prevence rizik BOZP a PO, audit BOZP, zastupování při kontrolách státního odborného dozoru, zajištění pomoci při pracovních úrazech, školení BOZP a PO pro zaměstnance, vyhotovení zápisu kontroly, odstranění nedostatků, vedení dokumentace BOZP, bezpečnost na pracovišti, všechna potřebná školení, prevence pokut.

Chcete-li se zbavit starostí ohledně BOZP a PO, spolupracujte s firmou, která má velké zkušenosti.

Ochrana zdraví při práce

Jedním bodem ve školení BOZP je také užívání ochranných zdravotních pomůcek. Ochranné zdravotní pomůcky slouží především k ochraně zdraví zaměstnance při práci. Dle zákona je zaměstnavatel povinen poskytovat zaměstnancům osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP). Zákon hovoří o tom, že zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci osobám, které se s jeho vědomím zdržují na pracovišti. Zaměstnavatel toto zajistí např. pomocí vyhledávání rizik a přijímání opatření k jejich odstranění či omezení. Tuto činnost by měl provádět zaměstnanec s odbornou způsobilostí nebo jiná třetí osoba s odbornou způsobilostí. Velmi výhodné je spolupracovat s externí firmou, která zajistí vše potřebné ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10449 (magazin-zdravi.cz#10289)


Diskuze a zkušenosti

Slepičková | 10.03.2015 15:54
Re: Ochrana zdraví při práci - ENERGOM Projekty, a.s. Školení perfektní, pracovník společnosti byl vtipný a o všem vše věděl, nenechal se ničím zaskočit ikdyž nas bylo dvacet a pouze ženy :-)

Petr | 21.08.2015 08:45
Re: Ochrana zdraví při práci - ENERGOM Projekty, a.s. Dobrý den, nevíte jak probíhá výběrové řízení pro firmu Energom? Děkuji