Domácí ošetřovatelská péče - Praha 4

Doporučil vám lékař domácí ošetřovatelskou péči? Léčíte se po úrazu či operaci? Trpíte dlouhodobým onemocněním? Pojďte se podívat, co můžete od domácí ošetřovatelské péče očekávat a čím pro vás bude prospěšná.

Domácí ošetřovatelská péče - Praha 4

Nemusí ji potřebovat nutně jen starší část naší populace. Také mladší, někdy i děti, se v některých případech mohou dostat do situace, kde je nutné nebo vhodné si zajistit domácí ošetřovatelskou péči, a to i několikrát denně včetně víkendů a svátků. Je poskytována** registrovanými zdravotními sestrami**, které mají v oboru dlouhodobé zkušenosti, potřebné znalosti a vybavení (v podobě pomůcek a jiných zařízení), které zaručují kvalitu poskytovaných služeb. Může se jednat například o aplikaci injekcí, přípravu a podávání léků, převazování, pomoc s rehabilitací či se zlepšením psychického stavu. Součástí péče však může být i donáška a příprava jídla či pomoc s hygienou. Při výběru poskytovatele této péče jsou často rozhodující** spolehlivost, odbornost, citlivý a vlídný přístup**.

Domácí ošetřovatelskou péči v Praze 4 vám může poskytnout paní Eva Špačková, jejíž firma sídlí na adrese Tatarkova 730/8, 149 00 Praha-Háje. Kontaktovat ji můžete na emailové adrese evaspacek@seznam.cz, případně na mobilním telefonním čísle 777 666 122.

Domácí péče

Domácí ošetřovatelská péče

Jedná se o** poskytování odborných ošetřovatelských úkonů**, které zajišťují registrované zdravotní sestry. Tyto sestry mají výhodu oproti nekvalifikovaným příbuzným a blízkým, že mají zkušenosti a znalosti v oboru, a to od aplikace injekcí po odbornou pomoc s rehabilitačními cviky a péči o ležící pacienty. Další výhodou je, že v případě, kdy ji doporučí lékař, hradí veškeré náklady s ní spojené pojišťovna. Klad se přičítá možnosti léčit se a nechat se ošetřovat ve svém domácím prostředí, které je pro převážnou většinu lidí příjemnější než pobyt v nemocnici nebo v jiném ošetřovatelském zařízení. Domácí péče se provádí na takové úrovni, aby se, pokud je to možné, umístění do těchto zařízení předešlo.

Prospěšnost domácí ošetřovatelské péče

Domácí ošetřování je velmi prospěšné z mnoha hledisek. Jedno z nich je možnost být v dobách, kdy člověku není nejlépe, se svou rodinou a blízkými. Tomu se připisují účinky v podobě zlepšení nejen psychického stavu, ale také v podobě rychlejšího uzdravení, případně zmírnění příznaků, které nemoci či úrazy přinášejí. Dalším kladem, který domácí péče přináší, je snížení nákladů na zdravotní péči. I tato skutečnost může být prospěšná, a to z toho důvodu, že pacienti, kteří nemají příliš finančních prostředků, nemusí řešit problém s placením pobytu v nemocnici. Navíc domácí** ošetřovatelskou péči** poskytovanou na základě doporučení lékaře plně hradí zdravotní pojišťovna, proto jsou náklady na léčení celkově nižší. Prospěšná může být úspora z toho důvodu, že pacient nemusí řešit další stresující situace, které k lepšímu psychickému stavu moc nepomohou. Pokud to umožňuje zdravotní stav léčeného, pomáhá zdravotní sestra s chozením ven na procházky, které dopomůže nejen k nadýchání se čerstvého vzduchu, ale také ke styku s jinými lidmi a s možností se alespoň na chvíli ocitnout v jiném než domácím prostředí. I když se v něm totiž pacient cítí zpravidla lépe než v jiném zdravotním zařízení, může pro něj být tzv. "pobyt mezi čtyřmi stěnami" také po delším čase stresující.

Vzhledem ke skutečnosti, že je domácí ošetřování poskytováno kvalifikovanými sestrami i za pomoci moderního vybavení, je kvalitní a prospěšné, tak jej lékaři, pokud to pacientův zdravotní stav dovoluje, čím dál tím více upřednostňují.

Ošetřovatelská péče

Komu je domácí péče určena?

Ošetřovatelskou péči v** domácím prostředí** využijí zejména lidé, kteří mají** potíže s chůzí, nemohou vstát**, jsou** po úrazech** či dlouhodobě nemocní (netýká se však onemocnění, které nutně vyžaduje pobyt v nemocnici, například pokud se jedná o infekční nemoci) nebo jsou jinak odkázáni na pomoc druhých. Je dokázáno, že má na převážnou většinu lidí oproti umístění ve zdravotnických a pečovatelských zařízeních lepší vliv na psychiku. To, že se lidé cítí lépe a příjemněji, mívá důsledky i v rychlejším uzdravování či ve zmírnění příznaků onemocnění. Zejména děti jsou fixovány na rodinu a delší pobyt v nemocnici pro ně bývá utrpením. Ovšem stresující může být pobyt ve zdravotním zařízení i pro některé seniory, kteří zbytečně začínají při delším pobytu pomýšlet na situaci pesimisticky a bývají přesvědčeni, že je tam lékaři nechávají kvůli závažnějšímu problému.

Domácí ošetřovatelská péče se neposkytuje osobám, které vyžadují péči, již nemohou sestry poskytnout. Jiný způsob ošetřování také vyžadují jedinci, kteří by mohli ohrožovat na životě sebe, ale také zdravotní sestry. V takových případech se provádí léčba ve specializovaných zařízeních či odděleních. Domácí léčba je vyloučena v případech, kdy u pacienta probíhá infekční onemocnění. Takové případy vyžadují pobyt v nemocnici na k tomu určeném oddělení.

Poskytování péče

Poskytované úkony

Vzhledem ke skutečnosti, že domácí ošetřovatelskou péči poskytují kvalifikované, registrované zdravotní sestry, je velmi kvalitní, odborná a spadá tím do ní poměrně široké množství úkonů, které mohou být provedeny. Sestřičky však mohou zajistit i takové služby, jako je donáška a příprava jídla. Mezi klasické úkony se řadí připravení a podání léků, pomáhání při rehabilitačních cvicích a provedení potřebných odběrů, například krve. Dále pak zajistí podání inzulínu či léků (případně injekce) na zmírnění bolestí, případně ukáží, jak si je máte sami aplikovat. V některých případech je také zapotřebí převázat rány vzniklé následkem operace, proležená místa a jiné. U situací, kdy je pacient odkázán na lůžko a není v jeho silách se z něj přemístit, ho zdravotní sestry pravidelně přetáčejí na jinou stranu (proti vznikům proleženin) a promasírovávají místa na těle, která mají sklon k ztuhnutí a mohou být následkem ležení bolavá. Do domácí ošetřovatelské péče spadá například i cévkování, případně se zavádí permanentní katetry.

Úkony, které mohou být v domácí péči poskytnuty, jsou velmi rozmanité. Jejich četnost a způsob, jakým se provádějí, závisí zejména na tom, s čím má pacient potíže. Jestli se léčí po operaci či je například dlouhodobě nemocný.

Zásady domácí ošetřovatelské péče

Aby mohla být domácí ošetřovací péče co nejkvalitněji provedena a také s co nejefektivnějšími účinky, musí nejen zdravotní sestra, ale i pacient dodržovat určité zásady. Co se zdravotních sester týče, jsou na ně kladeny požadavky v podobě odbornosti (patřičné vzdělání, zkušeností, nutnost mít pro výkon této činnosti registraci), zajištění bezpečí (vztahujícího se k ošetřování), projevení úcty, důvěry a v neposlední řadě také schopnost být časově flexibilní. Od pacientů se očekává schopnost bez problémů spolupracovat, slušné jednání, projevení úcty a důvěry. Vzhledem ke skutečnosti, že ošetřující zdravotní sestra navštěvuje pacienta ve většině případů dlouhodobě a v pravidelných intervalech, je důležité, aby spolu vycházeli dobře. Jedině důvěra a bezproblémová spolupráce zajistí, aby byla ošetřovatelská péče co nejefektivnější.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id10397 (magazin-zdravi.cz#10161)


Přidat komentář